Servicii de supraveghere si verificare tehnica a instalatiilor termice de catre un operator autorizat RSVTI si servicii de supraveghere de catre personal autorizat (fochist) – centrala termica gaze naturale-imobil din str. Industriala nr.7-Camin Vasile Parvan Constanta

Denumire contract:

Servicii de supraveghere si verificare tehnica a instalatiilor termice de catre un operator autorizat RSVTI si servicii de supraveghere de catre personal autorizat (fochist) – centrala termica gaze naturale-imobil din str. Industriala nr.7-Camin Vasile Parvan Constanta

Data limita depunere oferta:

29.11.2019 15:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

71356200-0 – Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

Valoare estimata:

12.500,00  RON

Caiet de sarcini:

Descriere contract:

In conformitate cu reglementarile in vigoare privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil-Legea 64/2008, republicata, art.14, lit.(e), „detinatorii/utilizatorii de instalatii si echipamente in exploatare au obligatia sa asigure si sa foloseasca pentru utilizarea instalatiei/echipamentului personal de deservire autorizat-fochist, conform prescriptiilor tehnice (PTC 9-2010) si art. 14, lit(f) si art.15 alin (2), „detinatorii/ utilizatorilor de instalatii si echipamente in exploatare au obligatia sa asigure un operator autorizat, responsabil cu supraveghere tehnica a instalatiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescriptiilor tehnice (PTC 9-2010). Serviciile se vor realiza pe baza de contract, in conformitate cu caietul de sarcini publicat in prezentul anuntul publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi.

Conditii referitoare la contract:

Serviciile se vor realiza pe baza de contract. Pretul va fi obtinut in conformitate cu caietul de sarcini atasat anuntului si disponibil pe site-ul RAEDPP: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi”. Termenul de executie: 5 luni(decembrie 2019-aprilie 2020) – FOCHIST si 12 luni (decembrie 2019-noiembrie 2020) – RSVTI, cu respectarea contractului, a ofertei operatorului RSVTI, a serviciului de supraveghere de care personal autorizat (fochist) si a caietului de sarcini atasat in achizie, pentru centrala termica gaze naturale imobil din str. Industriala nr.7 – Camin Vasile Parvan. Plata va fi efectuata in lei prin O.P. , in baza facturii emisa lunar, in termen de 30 de zile pe baza urmatoarelor documente:situatie de plata si factura in original emisa de prestator insotita de proces verbal de receptie la terminarea serviciilor.

Conditii de participare:

Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, B-dul Tomis nr. 101 – introdusa intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA BIROULUI ACHIZITII PUBLICE”, insotita de scrisoare de inaintare, sau electronic pe mail la adresa : edpp.ra@gmail.com, pana la data de 29.11.2019, ora 15.00. Oferta in conformitate cu caietul de sarcini va fi insotita de urmatoarele documente: – scrisoare de inaintare; – centralizator financiar pe categorii de servicii prestate, respectiv fochist si servicii RSVTI; – Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului;- Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca, copie autorizare ISCIR pentru cele doua servicii: RSVTI si fochist, actualizate la zi. Formularele sunt atasate anuntului publicat pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi. Va fi ofertata valoarea totala a serviciilor, precum si detaliat pentru fiecare serviciu in parte, respectiv valoarea serviciului fochist pe luna si valoarea serviciului RSTV pe luna. Oferta va cuprinde toate elementele care intra in formarea pretului final. Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex:”Servicii de supraveghere si verificare tehnica a instalatiilor termice de catre un operator autorizat RSVTI si servicii de supraveghere de catre personal autorizat (fochist) – centrala termica gaze naturale-imobil din str. Industriala nr.7-Camin Vasile Parvan Constanta” conform anunt nr ….din data…..”.

Criterii de atribuire:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt, servicii care se vor presta in conformitate cu caietul de sarcini. Va fi ofertata valoarea totala a serviciilor, precum si detaliat pentru fiecare serviciu prestat in parte. Operatorul economic va detalia serviciile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.

Informatii suplimentare:

Servicii de supraveghere si verificare tehnica a instalatiilor termice de catre un operator autorizat RSVTI si servicii de supraveghere de catre personal autorizat (fochist) – centrala termica gaze naturale-imobil din str. Industriala nr.7-Camin Vasile Parvan Constanta