Servicii de supraveghere si verificare tehnica a instalatiilor termice de catre un operator autorizat RSVTI–centrala termica gaze naturale-imobil din str. Industriala nr.7-Camin Vasile Parvan Constanta

Denumire contract:

Servicii de supraveghere si verificare tehnica a instalatiilor termice de catre un operator autorizat RSVTI–centrala termica gaze naturale-imobil din str. Industriala nr.7-Camin Vasile Parvan Constanta

Data limita depunere oferta:

18.02.2020 15:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

71356200-0 – Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

Valoare estimata:

3.000,00  RON

Caiet de sarcini:

Descriere contract:

Prestarea de servicii de supraveghere si verificare tehnica a instalatiilor termice de catre un operator autorizat RSVTI-centrala termica gaze naturale imobil din Str.Industriala, Nr.7-Camin Vasile Parvan, Constanta, respectiv tip cazan – PNA Cazan Thermosabil din otel focar presurizat cu 2 drumuri gaze arse, tip Enersave – 1 buc, putere cazan 186 KW. In conformitate cu reglementarile in vigoare privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil-Legea 64/2008, republicata, art. 14, lit.(f) si art.15 alin (2), „detinatorii/ utilizatorilor de instalatii si echipamente in exploatare au obligatia sa asigure un operator autorizat, responsabil cu supraveghere tehnica a instalatiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescriptiilor tehnice (PTC 9-2010). Serviciile de supraveghere si verificare tehnica a instalatiilor termice de catre un operator autorizat RSVTI se incadreaza in codul 315218 „Operator responsabil cu supravegherea tehnica a instaltiilor” in conformitate cu clasificarea ocupatiilor din Romania si corespondenta cu ISCO88. Serviciile se vor realiza pe baza de contract, in conformitate cu caietul de sarcini publicat in prezentul anuntul publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi.

Conditii referitoare la contract:

Serviciile se vor realiza pe baza de contract. Pretul va fi obtinut in conformitate cu caietul de sarcini atasat anuntului si disponibil pe site-ul RAEDPP: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi”. Termenul de executie: 12 luni, cu respectarea contractului, a ofertei operatorului RSVTI si a caietului de sarcini atasat in achizitie, pentru centrala termica gaze naturale imobil din str. Industriala nr.7 – Camin Vasile Parvan. Plata va fi efectuata in lei prin O.P., in baza facturii emisa lunar, in termen de 30 de zile pe baza urmatoarelor documente: situatie de plata si factura in original emisa de prestator insotita de proces verbal de receptie la terminarea serviciilor.

Conditii de participare:

Oferta financiara si oferta tehnica va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, B-dul Tomis nr. 101 – introdusa intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA BIROULUI ACHIZITII PUBLICE”, insotita de scrisoare de inaintare, sau electronic pe mail la adresa : edpp.ra@gmail.com, pana la data de 18.02.2020, ora 15.00. Oferta, in conformitate cu caietul de sarcini, va fi insotita de urmatoarele documente: -scrisoare de inaintare;-formular de oferta,-Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului;-Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca;-formular angajament de participare si disponibilitate; -copii autorizatii ISCIR pentru servicii RSVTI, actualizate la zi. Formularele sunt atasate anuntului publicat pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi. Va fi ofertata valoarea totala a serviciilor, precum si valoarea serviciului RSTV pe luna. Oferta va cuprinde toate elementele care intra in formarea pretului final. Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex:”………….conform anunt nr ….din data…..”.

Criterii de atribuire:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt, servicii care se vor presta in conformitate cu caietul de sarcini. Va fi ofertata valoarea totala a serviciilor, precum si valoarea serviciului RSVTI pe luna. Operatorul economic va detalia serviciile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.
Servicii de supraveghere si verificare tehnica a instalatiilor termice de catre un operator autorizat RSVTI–centrala termica gaze naturale-imobil din str. Industriala nr.7-Camin Vasile Parvan Constanta