Servicii de reparatii si intretinere a instalatiilor electrice aferente sediilor si punctelor de lucru ale R.A.E.D.P.P. Constanta, pentru o perioada de 12 luni
Denumire contract: Servicii de reparatii si intretinere a instalatiilor electrice aferente sediilor si punctelor de lucru ale R.A.E.D.P.P. Constanta,
pentru o perioada de 12 luni
Data limita depunere oferta: 27.11.2018 16:00
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV: 50711000-2 - Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)
Valoare estimata: 71.240,48  RON
Caiet de sarcini: CAIET DE SARCINI SI ANEXELE 1 SI 2.pdf
Descriere contract:
Serviciile de reparatii si intretinere a instalatiilor electrice se vor desfasura la sediile si punctele de lucru ale R.A.E.D.P.P.
Constanta, pe baza de contract, pentru o perioada de 12 luni, conform caietului de sarcini si a Anexei 1 si Anexei 2 atasate in anuntul
publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi. Valoarea totala a
contractului va cuprinde: valoarea serviciilor de intretinere - ce nu va depasi suma de 21.240,48 lei fara T.V.A. (68 ore/luna x 26,03
lei/ora =1.770,04 lei/luna) x 12 luni=21.240,48 lei ) si valoarea serviciilor de reparatii - ce nu va depasi suma de 50.000,00 lei fara
T.V.A.(include contravaloarea materialelor). Pretul serviciilor de reparatii, inclusiv pretul materialelor, va fi determinat pe baza
devizelor pentru fiecare lucrare in parte si nu va depasi suma de 50.000 de lei fara T.V.A. pentru intreaga perioada de derulare a
contractului. Tarifele de manopera directa pentru serviciile de intretinere si reparatii vor fi de aproximativ 22,04 lei /ora fara
alte taxe, respectiv aproximativ 26,03 lei/ora incluzand :contributii asigurari pentru munca, cheltuieli generale, profit fara
T.V.A.(conform Anexa 1).
Conditii referitoare la contract:
Contractul se va derula pe o perioada de 12 luni de la data semnarii contractului de catre ambele parti, cu respectarea contractului, a
caietului de sarcini, a Anexei 1, a Anexei 2 si a conditiilor prezentului anunt.
Conditii de participare: Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, bd. Tomis
nr. 101, sau electronic pe mail la adresa : edpp.ra@gmail.com, pana la data de 27.11.2018. Ofertantul declarat castigator va publica la
solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt
publicitar. Ex: "Servicii de reparatii si intretinere a instalatiilor electrice aferente sediilor si punctelor de lucru ale R.A.E.D.P.P.
Constanta, pentru o perioada de 12 luni“ confrom anunt nr ....din data.....". Oferta va fi astfel elaborata incat sa furnizeze toate
informatiile cu privire la pretul total al serviciilor: valoarea serviciilor de intretinere si valoarea serviciilor de reparatii.
Pretul tarifului orar pentru serviciile de intretinere va include contributiile asigurarilor pentru munca, cheltuielile generale si
profitul fara T.V.A. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor ce urmeaza a fi prestate cu cerintele
prevazute in anuntul publicitar, prin depunerea, odata cu oferta, a Certificatului de inregistrare la ORC, Certificatului Constatator si
Atestatul de specialist autorizat ANRE.
Criterii de atribuire:
Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele din anuntul publicitar si din caietul de
sarcini si Anexele 1 si 2. Operatorul economic va detalia serviciile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii
pentru a alege in mod corect si obiectiv.

Servicii de reparatii si intretinere a instalatiilor electrice aferente sediilor si punctelor de lucru ale R.A.E.D.P.P. Constanta, pentru o perioada de 12 luni