Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa, cu sediul in Constanta, Bdul Tomis, nr 101, organizează licitaţie publică în vederea achizitionarii serviciilor de curatenie, igiena si intretinere curenta a cladirilor, a platourilor pietelor, a aleilor pietonale din parcurile de distractii.
Denumire oficiala: Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta   CIF: RO 2746784 
Adresa: Strada Tomis nr.101, Nr. 101   Tara: Romania
Tel: +40 241580523   Fax: +40 241580523   E-mail: edpp.ra@gmail.com   Punct(e) de contact: Florin Gheorghe   In atentia: : Florin Gheorghe
ANUNT

Denumire contract:

Servicii de curatenie, a cladirilor, a platourilor pietelor, a aleilor pietonale din parcurile de distractii

Data limita depunere oferta:

29.10.2020 12:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

90910000-9 – Servicii de curatenie (Rev.2)

Valoare estimata:

104.071,22  RON

Descriere contract:

In vederea desfasurarii in bune conditii a activitatilor specifice din locatiile regiei: sediul R.A.E.D.P.P., biroul secretariat, sediul D.P.T.O., pietele administrate de regie, Bazarul Eliberarii, Campusul Henri Coanda, parcul de distractii Gravity Park si tarile piticilor din Parcul Tabacariei, Aleea Nalbei si I.C.Bratianu, este necesara achizitionarea serviciilor de curatenie a cladirilor, a platourilor pietelor, a aleilor pietonale din parcurile de distractii, cu o firma care sa corespunda cerintelor impuse de legislatia in vigoare privind normele de igiena si curatenie,

Conditii referitoare la contract:

Serviciile se vor realiza pe baza de contract. Pretul va fi obtinut in conformitate cu caietul de sarcini si formularele atasate anuntului si disponibile pe site-ul RAEDPP: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi”.. Termenul contractului este de 2 luni de la data semnarii , plata va fi efectuata in lei prin O.P. , in baza facturii emise lunar, in termen de 30 de zile de la inregistrarea facturii la sediul achizitorului, pe baza urmatoarelor documente: factura in original emisa de prestator insotita de proces verbal de receptie a prestatiei semnat de catre reprezentatntii ambelor parti.

Conditii de participare:

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele caietului de sarcini si formularele care sunt atasate anuntului publicat pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor ce urmeaza a fi prestate cu cerintele prevazute în Caietul de sarcini. În acest scop propunerea tehnica va contine o descriere detaliata a specificatiilor continute în caietul de sarcini prin care sa se demonstreze corespondenta acesteia cu specificatiile respective. Indicarea în cadrul ofertei a faptului ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca conform prevederilor art 51 alin 2 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. In cazul in care ofertantul nu asigura respectarea reglementarilor obligatorii referitoare la conditiile specifice de munca si de protectie a muncii oferta va fi respinsa ca inacceptabila in baza art 137 alin 2 litera d din HG 395/2016. Se vor completa formularele aferente: Formular – Declaratie Privind Respectarea Reglementãrilor Nationale De Mediu si Formular – Declaratie Privind Respectarea Reglementãrilor Din Domeniul Social si al Relatiilor De Munca. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html

Criterii de atribuire:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt, servicii care se vor presta in conformitate cu caietul de sarcini. Operatorul economic va detalia serviciile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.

Informatii suplimentare:

Propunerea financiara va fi elaborata astfel incat sa furnizeze toate informatiile cu privire la pretul total ofertat pentru prestarea serviciilor. Ofertantul va completa si prezenta (formularul de oferta nr.1 ) care reprezinta elementul principal al propunerii financiare. La formularul de oferta vor fi depuse, de asemenea doua anexe, dupa cum urmeaza: 1. Devizele justificative pentru fiecare obiectiv din care vor rezulta tariful unitar lunar/m² ofertat exprimat in lei, fara TVA. Devizele vor contine detalierea elementelor de cost, respectiv toate cheltuielile/costurile (manopera, cheltuieli indirecte, taxe, cote, alte cheltuieli) pentru efectuarea prestatiilor. 2. Centralizatorul general din care reiese costul total al prestatiei, exprimat în lei fara TVA, conform modelului din anexa la formularul nr. 1 . Valoarea totala va exprima costul total al prestatiei pe 2 luni, astfel încât acesta sa fie rezultatul înmultirii tarifului unitar cu suprafetele maxime ale obiectivelor si cu perioada prestatiei (2 luni). Adjudecarea se va face pe valoarea ofertata totala. Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex:”..conform anunt nr ….din data… Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, B-dul Tomis nr. 101 – introdusa intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA COMPARTIMENTULUI ACHIZITII PUBLICE”, insotita de scrisoare de inaintare, sau electronic pe mail la adresa : edpp.ra@gmail.com, pana la data de ——————-, ora—————- .
Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa, cu sediul in Constanta, Bdul Tomis, nr 101, organizează licitaţie publică în vederea achizitionarii serviciilor de curatenie, igiena si intretinere curenta a cladirilor, a platourilor pietelor, a aleilor pietonale din parcurile de distractii.