Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa, cu sediul in Constanta, Bdul Tomis, nr 101, organizează licitaţie publică în vederea achizitionarii serviciilor de curatenie, igiena si intretinere curenta a cladirilor, a platourilor pietelor, a aleilor pietonale din parcurile de distractii pentru o perioada de 3 luni.

Denumire contract:

Servicii de curatenie, igiena si intretinere curenta a cladirilor, a platourilor pietelor, a aleilor pietonale din parcurile de distractii pentru o perioada de 3 luni

Data limita depunere oferta:

31.07.2020 15:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

90900000-6 – Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)

Valoare estimata:

130.758,35  RON

Caiet de sarcini:

Descriere contract:

In vederea desfasurarii in bune conditii a activitatilor specifice din locatiile regiei: sediul R.A.E.D.P.P., biroul secretariat, sediul D.P.T.O., pietele administrate de regie, Bazarul Eliberarii, Campusul Henri Coanda, parcul de distractii Gravity Park si tarile piticilor din Parcul Tabacariei, Aleea Nalbei si I.C.Bratianu este necesara achizitionarea serviciilor de curatenie, igiena si intretinere curenta a cladirilor, a platourilor pietelor, a aleilor pietonale din parcurile de distractii cu o firma care sa corespunda cerintelor impuse de legislatia in vigoare privind normele de igiena si curatenie, prin incheierea unui contract pentru 3 luni. Serviciile se vor realiza pe baza de contract, in conformitate cu caietul de sarcini publicat in prezentul anunt publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi.

Conditii referitoare la contract:

Serviciile se vor realiza pe baza de contract. Pretul va fi obtinut in conformitate cu caietul de sarcini si formularele atasate anuntului si disponibile pe site-ul RAEDPP: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi”. Termenul de executie: 3 luni. Plata va fi efectuata in lei prin O.P. , in baza facturii emise lunar, in termen de 30 de zile de la inregistrarea facturii la sediul achizitorului, pe baza urmatoarelor documente: factura in original emisa de prestator insotita de proces verbal de receptie a prestatiei semnat de catre reprezentatntii ambelor parti.

Conditii de participare:

Ofertantul va elab prop tehnica a. î. aceasta sa respecte în totalitate cerintele caietului de sarcini si formularele care sunt atasate anuntului publicat pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi. Ofertantul are obligatia de a face dovada conform serv ce urmeaza a fi prest cu cerintele prev în Caietul de sarcini. În acest scop prop tehnica va contine o descriere detaliata a specif continute în caietul de sarcini prin care sa se demon coresp acesteia cu specificatiile respective. Indicarea în cadrul ofertei a faptului ca la elab acesteia au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca conform prev. art 51 alin 2 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. In cazul in care ofertantul nu asigura respectarea regle obligatorii ref la cond specifice de munca si de protectie a muncii oferta va fi respinsa ca inacceptabila in baza art 137 alin 2 litera d din HG 395/2016. Se vor completa formularele aferente. Prop financiara va fi elab a. i. sa furn toate inf cu privire la pretul total ofertat pentru prestarea serv. Ofertantul va completa si prezenta (formularul de oferta nr.1 + anexa) care reprez elem principal al propunerii financiare. La formularul de oferta vor fi depuse, de asemenea doua anexe, dupa cum urmeaza: 1.Devizele justificative pentru fiecare obiectiv din care vor rezulta tariful unitar lunar/m² ofertat exprimat in lei, fara TVA. Devizele vor contine detalierea elem de cost, respectiv toate cheltuielile/ costurile (manopera, cheltuieli indirecte, taxe, cote, alte cheltuieli) ptr efect prest. 2.Centralizatorul general din care reiese costul total al prestatiei, exprimat în lei fara TVA, conform modelului din anexa la formularul de oferta nr.1 . Val. totala va exprima costul total al prest pe 3 luni, a î acesta sa fie rezultatul înmultirii tarifului unitar cu suprafetele maxime ale obiectivelor si cu per prest(3 luni).Adjudecarea se va face pe valoarea ofertata totala.

Criterii de atribuire:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt, servicii care se vor presta in conformitate cu caietul de sarcini. Operatorul economic va detalia serviciile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.

Informatii suplimentare:

Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, B-dul Tomis nr. 101 – introdusa intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA COMPARTIMENTULUI ACHIZITII PUBLICE”, insotita de scrisoare de inaintare, sau electronic pe mail la adresa : edpp.ra@gmail.com, pana la data de 31.07.2020, ora 15.00. Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex:”..conform anunt nr ….din data…
Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa, cu sediul in Constanta, Bdul Tomis, nr 101, organizează licitaţie publică în vederea achizitionarii serviciilor de curatenie, igiena si intretinere curenta a cladirilor, a platourilor pietelor, a aleilor pietonale din parcurile de distractii pentru o perioada de 3 luni.