Lucrarii de reparatii fatade si acoperisuri, reparatii invelitori la : imobilul situat pe strada C.A Rosetti nr.8 mun.Constanta, imobilul situat in Str. Arhiepiscopiei nr. 14, mun. Constanta

DENUMIRE CONTRACT: Lucrarii de reparatii fatade si acoperisuri, reparatii invelitori la : imobilul situat pe strada C.A Rosetti nr.8 mun.Constanta, imobilul situat in Str. Arhiepiscopiei nr. 14, mun. Constanta

DESCRIERE CONTRACT:

Lucrarile de reparatii a imobilelor situate in Constanta , pe str. C.A Rosetii nr. 8 si str. Arhiepiscopiei nr. 14, aflate in domeniul privat al mun. Constanta si in administrarea RA-E.D.P.P. Constanta, contituie parte integranta a strategiei de reabilitatre arhitecturala, dezvoltare durabila economic-sociala, turistica, urbanistica si amenajare a teritoriului la nivel local si national. Programul Primariei Constanta cuprinde masuri menite sa contracareze efectele degradarii fizice si chimice si biologice asupra imobilelor vechi din zona istorica, peninsulara si zona centrala comerciala menite sa repuna in valoare patrimoniul prin revitalizarea aspectului arhitectural al cladirilor aflate in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta .

Contractul de lucrari se va realiza in conformitate cu caietului de sarcini , Conditiile impuse de beneficiar si antemasuratorile, publicate in prezentul anuntul publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi.

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

Lucrarile vor fi executate pe baza de contract, cu respectarea antemasuratorilor si contractului . Executantul este obligat sa inceapa lucrarile de reparatii incepand cu data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor emis de catre achizitor. Se vor intocmi note de constatare semnate de catre un reprezentant al punctului de lucru si de catre un reprezentant al executantului. Pretul va fi obtinut prin imbracarea valorica a antemasuratorilor atasate anuntului si disponbila pe site-ul RAEDPP: http://.raedpp-constanta.ro/,sectiunea „Anunturi”. Garantia de buna executie va reprezenta 10% din valoarea contractului fara TVA si se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit ori de o societate de asigurari, in conditiile legii. Durata contractului este pana la 30 de zile lucratoare de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor emis de catre achizitor.

Plata va fi efectuata in lei prin ordin de plata, in baza facturii emise, in termen de 30 de zile de la receptia lucrarii, pe baza urmatoarelor documente: factura in original emisa de executant insotita de procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarii.

CONDITII DE PARTICIPARE:

Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, B-dul Tomis nr. 101 sau electronic pe mail la adresa : edpp.ra@gmail.com, pana la data de 18.11.2019, ora 15.00.

Oferta va fi introdusa intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA BIROULUI ACHIZITII PUBLICE”, insotita de scrisoarea de inaintare. Oferta va fi obtinuta prin imbracarea valorica a cantitatilor din anexele nr.1 si nr.2 si in conformitate cu cerintele prevazute in caietul de sarcini, si va fi insotita de urmatoarele documente:

  • declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului si protectiei mediului (Formularul nr.1);

  • declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul social si al relatiilor de munca (Formularul nr.2);

  • prezentarea a 2 lucrari similar ca importanta, complexitate a caror valoare sa fie egala cu valoarea achizitiei , care se va atesta printr-un contract. (Formularul nr.3)

  • formular privind cifra de afaceri medie anuala a ofertantului in valoare de minim 324.306,33 lei fara T.V.A., precum si bilanturile contabile aferente. ( formularul 4)

  • formularul de oferta (Formularul nr.5);

  • declaratie pe proprie raspundere, prin care ofertantul confirma ca, daca oferta sa va fi declarata castigatoare si el va deveni executant al contractului, se obliga sa mentina oferta financiara pe toata durata contractului (Formularul nr.6);

Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Oferta va cuprinde toate elementele care intra in formarea pretului final.

CRITERII DE ATRIBUIRE:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt si a caietului de sarcini, precum si a Anexelor nr.1 si nr.2. Va fi ofertata valoarea totala a lucrarii precum si detaliat pentru fiecare obiectiv in parte. Operatorul economic va detalia lucrarile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.

 

Lucrarii de reparatii fatade si acoperisuri, reparatii invelitori la : imobilul situat pe strada C.A Rosetti nr.8 mun.Constanta, imobilul situat in Str. Arhiepiscopiei nr. 14, mun. Constanta