Lucrari de zidarie la imobilului situat in Constanta, str. Aristide Karatzali nr.12.

Denumire contract:

Lucrari de zidarie la imobilului situat in Constanta, str. Aristide Karatzali nr.12.

Data limita depunere oferta:

30.06.2020 15:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Lucrari

Cod si denumire CPV:

45262522-6 – Lucrari de zidarie (Rev.2)

Valoare estimata:

3.235,18  RON

Caiet de sarcini:

Descriere contract:

Lucrarile de inchidere goluri ferestre si usi cu placi OSB si zidarie acces curte si usa acces imobil cu zidarie BCA la imobilul situat in Constanta, str. Str. Aristide Karatzali nr.12, aflat in domeniul privat al Municipiului Constanta si in administrarea RAEDPP Constanta, sunt necesare deoarece imobilul se afla intr-o stare avansata de degradare si accesul in cladire reprezinta un pericol. Pentru eficientizarea executarii lucrarilor este necesara incheierea unei note de comanda care sa reglementeze executarea lucrarilor de zidarie la imobilului situat in Constanta, str. Aristide Karatzali nr.12. – conform caietului de sarcini si a antemasuratorii. Nota de comanda se va realiza in conformitate cu caietului de sarcini, cu antemasuratoarea, cu lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale), cu lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale), publicate in prezentul anuntul publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi.

Conditii referitoare la contract:

Lucrarile vor fi executate pe baza de nota de comanda. Termenul de executie si predare al lucrarii este de 5 zile lucratoare de la emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor. Receptia la terminarea lucrarilor se va realiza cu reapectarea stricta a prevederilor HG 343/2017, de catre beneficiar, in prezenta prestatorului si se va incheia un PVR. Nu se accepta receptii partiale. Garantia pentru lucrarile executate este de 12 luni. Garantia de buna executie va reprezenta 10% din valoarea fara TVA a lucrarilor ofertate si se va constitui conform dispozitiilor art. 40, alin.(1), (2) din H.G. 395/2016. Garantia de buna executie va fi constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit sau de o societate de asigurari, in conditiile legii sau prin depunerea la casierie a unor sume in numerar. Garantia de buna executie se constituie in 5 zile lucratoare de la data semnarii notei de comanda. Plata va fi efectuata in lei prin ordin de plata, in baza facturii emise, in termen de 30 de zile de la receptia lucrarii, pe baza urmatoarelor documente: factura in original emisa de executant insotita de procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarii.

Conditii de participare:

Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, B-dul Tomis nr. 101 sau electronic pe mail la adresa : edpp.ra@gmail.com, pana la data de 30.06.2020, ora 15.00. Oferta va fi introdusa intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA COMPARTIMENTULUI ACHIZITII PUBLICE”, insotita de scrisoarea de inaintare. Oferta va fi obtinuta prin imbracarea valorica a antemasuratorii, a listei consumurilor de resurse materiale (cantitati totale), a listei consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale) si in conformitate cu cerintele prevazute in caietul de sarcini, si va fi insotita de urmatoarele documente: declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului si protectiei mediului (Formularul nr.1); declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul social si al relatiilor de munca (Formularul nr.2); formularul de oferta (Formularul nr.3) angajament de participare si disponibilitate (Formularul nr.4). Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Oferta va cuprinde toate elementele care intra in formarea pretului final.

Criterii de atribuire:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt si a caietului de sarcini, a antemasuratorii, a listei consumurilor de resurse materiale (cantitati totale), a listei consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale). Va fi ofertata valoarea totala a lucrarii. Operatorul economic va detalia lucrarile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.
Lucrari de zidarie la imobilului situat in Constanta, str. Aristide Karatzali nr.12.