Lucrari de reparatii interioare si exterioare in Campus Social Henri Coanda, lucrari de reparatii interioare privind locuintele din fondul locativ de stat si lucrari de reparatii aferente „Gravity Park”din Parcul Tabacarie si”Tara Piticilor” din Parcul Tabacarie, Aleea Nalbei, B-dul I.C.Bratianu Cta

Denumire contract:

Lucrari de reparatii interioare si exterioare in Campus Social Henri Coanda, lucrari de reparatii interioare privind locuintele din fondul locativ de stat si lucrari de reparatii aferente „Gravity Park”din Parcul Tabacarie si”Tara Piticilor” din Parcul Tabacarie, Aleea Nalbei, B-dul I.C.Bratianu Cta

Data limita depunere oferta:

22.05.2019 15:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Lucrari

Cod si denumire CPV:

45453000-7 – Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

Valoare estimata:

297.856,83  RON

Descriere contract:

Lucrarile sus mentionate sunt lucrari recurente si conform Legii 114/1996 – Legea locuintei, intra in sarcina administratorului. Pentru eficientizarea executarii lucrarilor este necesara incheierea unui contract care sa reglementeze executarea lucrarilor recurente din Campusul Social Henri Coanda: 17 module zona I si 6 blocuri + 10 module zona II (HC18-HC27), lucrari de reparatii interioare la locuintele din fondul locativ de stat – conform Anexa 1 si lucrari de reparatii aferente obiectivelor „Gravity Park” din Parcul Tabacarie si „Tara Piticilor” din Parcul Tabacarie, Aleea Nalbei, B-dul I.C.Bratianu – conform Anexa 2. Contractul de lucrari se va realiza in conformitate cu caietului de sarcini si cu Anexele nr.1 si nr.2, publicate in prezentul anuntul publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi.

Conditii referitoare la contract:

Lucrarile vor fi executate pe baza de nota de comanda. Executantul este obligat sa inceapa reparatia, remedierea in termen de maxim 2 zile de la comanda data de achizitor. Se vor intocmi note de constatare semnate de catre un reprezentant al punctului de lucru si de catre un reprezentant al executantului. Garantia de buna executie va reprezenta 10% din valoarea contractului fara TVA si se va constitui conform dispozitiilor art. 40, alin.(3) din H.G. 395/2016, prin retineri din facturile decontate executantului. Garantia de buna executie va fi virata intr-un cont de garantie ce va fi deschis de catre operatorul economic si va fi comunicat, in scris, autoritatii contractante, inainte de initierea semnarii contractului. Durata contractului este pana la 31.12.2019. Plata va fi efectuata in lei prin ordin de plata, in baza facturii emise, in termen de 30 de zile de la receptia lucrarii, pe baza urmatoarelor documente: factura in original emisa de executant insotita de procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarii.

Conditii de participare:

Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, B-dul Tomis nr. 101 sau electronic pe mail la adresa : edpp.ra@gmail.com, pana la data de 22.05.2019, ora 15.00. Oferta va fi introdusa intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA BIROULUI ACHIZITII PUBLICE”, insotita de scrisoarea de inaintare. Oferta va fi obtinuta prin imbracarea valorica a cantitatilor din anexele nr.1 si nr.2 si in conformitate cu cerintele prevazute in caietul de sarcini, si va fi insotita de urmatoarele documente: -declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului si protectiei mediului (Formularul nr.1);-declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul social si al relatiilor de munca (Formularul nr.2);-prezentarea unei lucrari similare executate in ultimii 3(trei) ani avand aceeasi valoare sau mai mare, care se va atesta printr-un contract. (Formularul nr.3); -formular privind cifra de afaceri medie anuala in ultimii 3 ani (2016, 2017,2018) a ofertantului in valoare de minim 595.712,00 lei fara T.V.A., precum si bilanturile contabile aferente(Formularul nr.4). In cazul in care informatiile privind cifra de afaceri nu sunt disponibile pentru intreaga perioada impusa, se va preciza data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea;-formularul de oferta (Formularul nr.5);-declaratie pe proprie raspundere, prin care ofertantul confirma ca, daca oferta sa va fi declarata castigatoare si el va deveni executant al contractului, se obliga sa mentina oferta financiara pe toata durata contractului (Formularul nr.6). Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar.Oferta va cuprinde toate elementele care intra in formarea pretului final.

Criterii de atribuire:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt si a caietului de sarcini, precum si a Anexelor nr.1 si nr.2. Va fi ofertata valoarea totala a lucrarii. Operatorul economic va detalia lucrarile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.
Lucrari de reparatii interioare si exterioare in Campus Social Henri Coanda, lucrari de reparatii interioare privind locuintele din fondul locativ de stat si lucrari de reparatii aferente „Gravity Park”din Parcul Tabacarie si”Tara Piticilor” din Parcul Tabacarie, Aleea Nalbei, B-dul I.C.Bratianu Cta