Acte

ACTE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI PENTRU LOCUINTA SOCIALA IN BAZA LEGII NR 114 / 1996 :

 

ACTE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI PENTRU LOCUINTA SOCIALA DESTINATA CHIRIASILOR EVACUATI SAU CARE URMEAZA A FI EVACUATI DIN LOCUINTELE RETROCEDATE FOSTILOR PROPRIETARI IN CONFORMITATE CU OUG 74 / 2007:

 

ACTELE NECESARE INTOCMIRE DOSAR CUMPARARE LOCUINTA PENTRU TINERI – ANL:

In conformitate cu prevederile art.10(2) din Legea nr.152/1992 republicata, vanzarea locuintelor pentru tineri se va face cu respectarea urmatoarelor conditii cumulative:
1. – pretul locuintei va fi achitat integral la data incheierii contractului de vanzare-cumparare, din surse proprii ale beneficiarului si/sau din credite contractate de catre acesta la institutii financiare autorizate;
2. – titularul contractului de inchiriere si membrii familiei acestuia – sot/sotie, copii si/sau alte persoane aflate in intretinerea acestuia – pot beneficia o singura data de cumpararea unei locuinte pentru tineri destinata inchirierii;
3. – titularul contractului de inchiriere si membrii familiei acestuia sa nu detina o alta locuinta in proprietate, inclusiv casa de vacanta;
4. – venitul mediu pe membru de familie la data vanzarii, al titularului contractului de inchiriere a locuintei, sa nu depaseasca cu 100% salariul mediu brut pe economie;
Avand in vedere cele mentionate anterior, este necesar sa prezentati urmatoarele acte pentru intocmirea dosarului de vanzare:
1. – cerere de cumparare formulata de titularul contractului de inchiriere;
2. – copii acte stare civila ale tuturor membrilor inscrisi in contractul de inchiriere (carte de identitate, certificate de nastere, certificat de casatorie, sentinta de divort – dupa caz);
• in cazul persoanelor aflata in intretinere se va prezenta copie a sentintei sau decizia de incredintare ;
3. – certificate fiscale pentru toti membrii majori mentionati in contractul de inchiriere care sa ateste faptul ca nu detin locuinta proprietate personala sau casa de vacanta (dovada achitarii impozitului la zi);
4. – declaratie notariala data de titularul contractului de inchiriere si de membrii majori ai familiei acestuia (sot, sotie, copii si/sau alte persoane aflate in intretinerea acestuia) inscrisi in contractul de inchiriere, din care sa rezulte:
* ca nu detin o alta locuinta in proprietate inclusiv casa de vacanta;
* ca nu au cumparat o alta locuinta pentru tineri destinata inchirierii;
5. – adeverinta de salarizare cu venitul brut pentru titularul contractului de inchiriere si pentru membrii familiei acestuia inscrisi in contractul de inchiriere precum si ;
6. – adeverinta de venit eliberata de Administratia Finantelor Publice pentru persoanele care nu realizeaza venituri cat si pentru cei care realizeaza venituri din profesii liberale si /sau pentru cei care cumuleaza mai multe venituri;


ACTELE NECESARE IN VEDEREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE  INCHIRIERE  LOCUINTE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT:

 1. Cerere tip – ridicata de la Registratura R.A.E.D.P.P. Constanta – etaj 1
 2. Certificat fiscal eliberat de S.P.I.T., care sa ateste faptul ca nu figurati cu imobil proprietate personala de la data de 01.01.1990 si pana in prezent – (pentru toti membrii majori inscrisi in contract);
 3. Declaratie notariala din care sa reiasa faptul ca :

  – nu figurati cu imobil proprietate personala de la 01.01.1990 si pana in prezent pe teritoriul Romaniei (pentru membrii majori inscrisi in contract);

  – dvs., in calitate de titular al contractului de inchiriere locuiti efectiv cu familia in spatiul si nu ati cedat dreptul de folosinta – partial sau integral – altor persoane;

  – nu figurati cu venituri (in cazul in care nu faceti dovada venitului net realizat dvs si membrii majori inscrisi in contract)

 4. Adeverinta de salarizare sau dupa caz: cupon pensie/adresa emisa de Casa Judeteana de Pensii care sa ateste ca nu beneficiati de pensie; adresa emisa de catre Inspectoratul Teritorial de Munca care sa ateste ca nu figurati cu contract individual de munca (pentru membrii majori inscrisi in contract);
 5. Acte stare civila-in copie: carte de identitate, certificat de nastere, certificat de casatorie (pentru membrii majori inscrisi in contract);
 6. Adeverinta asociatia de proprietari / locatari;
 7. Chitanta cu chiria achitata la zi , dovada achitarii utilitatilor (RAJA, RADET) – in copie.

  PROGRAM DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR: REGISTRATURA – ET. 1, ZILNIC INTRE ORELE 09-15


ACTELE NECESARE IN VEDEREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE TEREN / CURTE:

 1. Cerere tip – ridicata de la Registratura R.A.E.D.P.P. Constanta – etaj 1
 2. Copie CVC
 3. Plan cadastral
 4. Certificat mostenitor; certificat de deces (acolo unde este cazul)
 5. Carte de identitate;
 6. Chitanta cu chiria achitata la zi;

PROGRAM DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR: REGISTRATURA – ET. 1, ZILNIC INTRE ORELE 09-15

 

ACTE NECESARE IN VEDEREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE PENTRU LOCUINTELE DE TIP ANL :

 1. Certificat fiscal eliberat de Administratia Financiara, care sa ateste faptul ca nu figurati cu imobil proprietate (pentru toti membrii majori).
 2. Adeverinta de salarizare sau dupa caz, cupon de pensie (pentru toti membrii majori ).
 3. Acte de stare civila pentru toti membrii familiei(fotocopii)
 4. Adeverinta de la Asociatia de Locatari care sa ateste faptul ca nu figurati cu debite in evidenta acesteia
 5. Declaratie notariala din care sa reiasa faptul ca :
 • locuiti efectiv in spatiu – ca nu ati cedat partial sau integral dreptul de folosinta asupra acestuia
 • starea civila (casatorit/necasatorit)
 • venituri nete realizate(in conditiile in care nu prezentati adeverinta /cupon pensie)
 1. copie bon fiscal cu chiria achitata la zi

PROGRAM DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR: REGISTRATURA – ET. 1, ZILNIC INTRE ORELE 09-12


ACTE NECESARE IN VEDEREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE PENTRU SPATIILE CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA:

 1. Delegatie din partea societatii
 2. Carte de identitate delegat
 3. Contractul de inchiriere
 4. Chitanta cu chiria achitata la zi

PROGRAM DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR : REGISTRATURA – ET. 1, ZILNIC INTRE ORELE 09-12


ACTE NECESARE IN VEDEREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE PENTRU SPATIILE CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE :

 1. Contractul de furnizare servicii medicale incheiat intre medici si cjas constanta
 2. Contractul de inchiriere
 3. Stampila si parafa medicului
 4. Chiria achitata la zi

ACTELE NECESARE INTOCMIRII DOSARELOR PENTRU LOCUINTELE A.N.L.

In vederea indeplinirii criteriilor de acces:

 1. Cerere de mana – titularul cererii sa fie major, in varsta de pana la 35 ani la data depunerii cererii;

NOTA: Cererea de locuinta se efectueaza numai individual si in nume propriu.

 1. Copie act de nastere si / sau act de identitate (certificata de catre titular conform cu originalul) pentru titularul cererii de locuinta, precum si copii de pe actele de stare civila ale solicitantului si membrilor familiei acestuia – carti de identitate valabile, certificate de casatorie, certificate de nastere si dupa caz, sentinta / certificat de divort;
 2. Declararii autentificate ale titularului cererii si dupa caz, ale sotiei / sotului si ale acelorlalti membrii majori din familia acestuia, ca nu detin si sa nu fi detinut o alta locuinta proprietate pe raza municipiului Constanta de la 01.01.1990 (respectiv de la data nasterii pentru persoanele nascute dupa 01.01.1990) si / sau sa nu fie beneficiarul unei alte locuinte cu chirie / proprietate de stat / proprietate a unitatilor administrativ teritoriale sau unitati in care isi desfasoara activitatea, atat in municipiul Constanta cat si, dupa caz, in alte localitati din afara municipiului Constanta, unde isi desfasoara activitatea titularului cererii de locuinta.

NOTA: Restrictia nu se aplica in cazul detinerii unei cote-parti dintr-o locuinta, indiferent de modul in care a fost dobandita, in conditiile legii. Face exceptie situatia in care cotele-parti din dreptul de proprietate asupra unui imobil sunt detinute de catre titularul cererii impreuna cu membrii familiei acestuia – sot / sotie, copii si/ sau alte persoane aflate in intretinerea acestuia.

 1. Adeverinta cu domiciliile detinute de la 01.01.1990, respectiv de la data nasterii pentru persoanele nascute dupa 01.01.1990, eliberata de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Constanta, pentru titular si sot / sotie, copil major.
 2. Certificat de la agentia fiscala (sot, sotie, copii majori) de care apartin cu domiciliul din cartea de identitate ca nu detin sinu au instrainat locuinta proprietate personala pe razamunicipiului Constanta de la 01.01.1990, respectiv de la data nasterii pentru persoanele nascute dupa 01.01.1990 (conform adeverintei eliberata de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Constanta in care sa se mentioneze domiciliile dvs.);
 3. Adeverinta de la locul de munca insotita de o copie de pe registrul general de evidenta al salariatilor (REVISAL) / de la ITM din care sa reiasa faptul ca va desfasurati activitatea pe raza municipiului Constanta sau, dupa caz, pe platforma Midia Navodari sau alte platforme maritime cu sediul central municipiul Constanta, pe nave maritime si fluviale, in unitati din sistemul de invatamant, sanatate si ocrotire sociala care sunt in afara unitatii administrativ teritoriale, dar au sediul central in Constanta, dupa caz, si ale sotie / sotului.

IN ALTE SITUATII: adeverinta de la locul de munca in care sa se precizeze faptul ca titulatul cererii de locuinta este angajat cu statut special in conformitate cu prevederile legale sau alte acte doveditoare in acest sens pentru cadrele militate.

NOTA: prin exceptie, solicitantii care isi desfasoara activitatea in afara localitatii in care sunt amplasate locuintele trebuie sa faca dovada ca au domiciliul stabil de cel putin un an in aceasta localitate.


ACTELE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARELOR PENRU LOCUINŢE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

* Dosar de încopciat cu sină

 1. Cerere de mână – titularul cererii să fie major (Notă: cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu;)
 2. Copii xerox de pe actele de stare civilă ale solicitantului şi membrilor familiei acestuia (cărţi de identitate valabile, certificate de căsătorie, certificate de naştere şi după caz, sentinţa de divorţ);
 1. Declaraţie notarială (soţ, soţie, copii majori), la orice notar public, din care să reiasă că nu detineţi şi nu aţi înstrăinat locuinţă proprietate persoanală pe teritoriul româniei de la data de 01.01.1990;
 2. Adeverinţă cu domiciliile deţinute eliberată de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor şi stare civilă al municipiului constanţa sau, după caz, din localitatea de domiciliu (soţ, soţie, membrii majori), de la data de 01.01.1990;
 3. Certificat de la agenţia fiscală (soţ, soţie, membrii majori) de care aparţineţi cu domiciliul din buletin că nu detineţi şi nu aţi înstrăinat locuinţă proprietate persoanală de la data de 01.01.1990;
 4. Adeverinţă medicală sau orice act doveditor al existentei unei boli cronice (soţ, soţie, altă persoană aflată în întreţinerea solicitantului), după caz;
 5. Copie de pe actul de studii (soţ, soţie);
 6. Adeverinţă de salarizare, cupon pensie, sau, după caz, declaraţie notarială din care să reiasă faptul că nu realizaţi venituri.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNCHIRIEREA MESELOR ȘI TERENURILOR DIN INCINTA PIEȚELOR

Agenții economici pot încheia contracte de închirere pentru mese în vederea  comercializării de legume-fructe și flori cât și pentru locații/teren în vederea comercializării de produse nealimentare (uz gospodaresc, ziare, obiecte de cult religios) sau pentru amplasarea de automate cu produse alimentare, în condițiile prezentării următoarelor documente:

 • Cerere
 • Recomandare de la intendentul din piață (pentru mese)
 • Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului
 • Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerţului
 • Adresă furnizare informații extinse emisă de Oficiul Registrului Comerţului
 • Actul constitutiv/statutul ofertantului
 • Certificatul de înregistrare fiscală
 • Încheiere/Sentinţă/Rezoluție emisă de Oficiul Registrului Comerţului privind înfiinţarea societăţii
 • Acord de constituire și procură specială (pentru întreprinderile familiale înfiinţate conform OUG nr.44/2008)
 • Rezoluţie eliberată de Oficiul Registrului Comerţului (pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau familiale înfiinţate conform OUG nr.44/2008)
 • Copie act de identitate

Agenții economici/producătorii agricoli pot obține acorduri pentru închirierea locațiilor/terenurilor în vederea comercializării de produse de sezon, temporare (mărțișoare, moși, cadouri de Paște, cadouri de Crăciun, etc.) în condițiile prezentării următoarelor documente:

 • Cerere
 • Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului
 • Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerţului
 • Adresă furnizare informații extinse emisă de Oficiul Registrului Comerţului
 • Actul constitutiv/statutul ofertantului
 • Certificatul de înregistrare fiscală
 • Încheiere/Sentinţă/Rezoluție emisă de Oficiul Registrului Comerţului privind înfiinţarea societăţii
 • Acord de constituire și procură specială (pentru întreprinderile familiale înfiinţate conform OUG nr.44/2008)
 • Rezoluţie eliberată de Oficiul Registrului Comerţului (pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau familiale înfiinţate conform OUG nr.44/2008)
 • Copie act de identitate
 • Atestat de producător